Med mer än 20 års erfarenhet av radonmätning och radonbesiktning är Comnet AB – Radonsanering idag ett av Sveriges ledande företag inom radonsanering. Genom åren har vi inte bara byggt upp en stor erfarenhetsbank, vi har också investerat i utrustning för radonmätning som vi är ensamma om i Sverige. Det har gjort oss kända för att alltid lösa en radonsanering. Dessutom på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför hör allt från kommersiella värdar, bostadsrättföreningar, stat och kommun över till villaägare till våra nöjda kunder. Vi fakturerar inte förrän radonhalten sjunkit till garanterad nivå. Att vi sedan lämnar marknadens bästa garantier på radonsaneringar skyddar dig som kund från obehagliga överraskningar.

Hur vi arbetar

Syftet med en radonbesiktning är att få sådan kunskap om radonproblemet att rätt saneringsmetodik kan väljas. Detta kräver, förutom bra instrument för korrekt radonmätning, erfarenhet av att radonsanera objekt. Att radonbesiktningen blir grundligt utförd är därför oerhört viktigt, då rätt metodik spar tid och blir kostnadseffektiv.

Det finns tre källor till förhöjda radonhalter i inomhusluften: Markradon, blåbetong och radonhaltigt brunnsvatten. En radonbesiktning syftar till att klarlägga orsakerna så att man kan ta fram en korrekt plan för en kommande radonsanering. Det är inte ovanligt att det finns både markradon och gammastrålande blåbetong i samma fastighet, en korrekt utförd radonbesiktning visar i vilken omfattning. För radonmätning i större fastigheter och villor använder vi kartering med spårfilm, vilket ger besked om var radongasen är hög och hur den sprider sig. Vi uppskattar också ventilationen genom flödesmätning och röktestning. En radonbesiktning skall självklart klarlägga var radongasen läcker in i fastigheten. Vi utför därför all sniffmätning med en Durrige RAD7, som läser av radonhalten i realtid. Under en radonbesiktning är det också viktigt att i förväg kunna förutsäga den kommande radonsaneringens effektivitet och andra faktorers påverkan på radonhalten. Genom sekvensmätning med instrument säkerställer vi detta och kan i osäkra fall ge besked om radonsug eller ventilation ska sättas in under en radonsanering.

Vad orsakar förhöjda radonhalter?

Markradon

 

 

Blåbetong

Radonhaltigt hushållsvatten

Radonmätningar

Radon från marken

Den vanligaste orsaken till skadliga radonhalter är markradon, det är radioaktivt material under våra hus som avger radongas. Sverige är indelat i tre områden med hänsyn till detta:

Högriskmark

Rik på alunskiffer, grusåsar och radioaktiva graniter.

Normalriskmark

Främst morän

Lågriskmark

Kalkstensområden, sandsten och lera.

Radongasen sprider sig från marken genom sprickor och glipor i grunden, genomföringar för rör och ledningar. Sådant vi upptäcks vid en radonbesiktning. I extrema fall kan markradon ge värden inomhus på över 40.000 Bq/m3 i luft. Gränsvärdet är 200 Bq/m3 inomhusluft.

Några exempel varför du skall vända dig till oss för en radonsanering

Sparade miljoner tack vare noggrann radonbesiktning

En bostadsrättsförening i Djursholm hade fått en offert på en radonsanering av sin fastighet. Huset uppfört i blåbetong av medel- och högstrålande klass. Förslaget gick ut på att installera en ventilationsanläggning för drygt sju miljoner kronor. Den stora föreslagna investeringen fick föreningen att ta in en ”second opinion” från oss. På vår inrådan gjordes en omfattande kartering med spårfilm i hela fastigheten. Radonhalterna visade sig vara höga i krypgrunderna och skiftade mellan lägenheterna. På eget bevåg installerade föreningen en fläkt i krypgrunden. När de själva sedan gjorde en radonmätning var halterna oförändrade eller högre. Vi blev då inkallade för en besiktning för att hitta en lösning. Med hjälp av vår mätutrustning kunde vi nu se att det förekom höga halter av radon- och torongas i ytterväggarna, en solklar indikation på att det läckte in markradon. Även på andra våningen. Vår uppdragsgivare trodde först inte på oss, eftersom de installerat en krypgrundsfläkt. Det visade sig vid en närmare inspektion att utblåset på fläkten var felinstallerat och tryckte upp radonhaltig luft i ytterväggarna.  Vi byggde efter det om utblåset och undertrycksatte ytterväggen, vilket fick ned radonhalten från 700 till cirka 140 Bq/m3 när vi gjorde en uppföljande radonmätning. Klart godkänt med andra ord, en bra radonbesiktning kan spara miljoner.

Är det dags för radonsanering? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonsanering!

Lite om de olika radonkällorna:

Hushållsvatten

Blåbetong

Vatten ur borrade brunnar i radiumrik granit är en tredje källa till förhöjda radonvärden. Radongasen frigörs när kranvattnet fördunstar.

Byggnadsmaterial är den andra orsaken till förhöjda radonvärden. Det finns ungefär 400 000 bostäder byggda i blåbetong i Sverige. Det motsvarar en tiondel av landets bostadsbestånd och påverkar 800 000 människor. Finns det blåbetong i ditt hus behöver du göra en radonmätning.

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare idag!

Villa i Sollentuna – bråttom vid försäljning

En villaägare hade beställt en radonbesiktning med påföljande radonsanering. På inrådan från konsulten han först anlitat hade han låtit installera en radonsug för 46.000 kronor. Resultatet blev en besvikelse. Radongashalten steg till nära 4000 Bq/m3. Företaget som installerat radonsugen hade inte lämnat någon garanti. Eftersom villan skulle ut till försäljning var det bråttom.

När vi kom ut till huset för att göra en radonbesiktning gjorde vi sniffmätningar i golv och väggar och kunde konstatera att radongasen i stort sett läckte upp överallt, även i ytterväggarna som var av hålstensbetong. Det visade sig att den installerade radonsugen inte förmådde att sprida undertrycket under hela plattan på grund av ganska enkla misstag.

Efter vår radonsanering sjönk radonhalten till under 200 Bq/m3 i källaren, där den tidigare varit som högst, och radonhalten i övre plan sänktes i motsvarande omfattning när vi gjorde en radonmätning. Villan kunde nu läggas ut till försäljning.

Herrgård fick skyhöga värden efter misslyckad radonsanering

Ägaren till en herrgård i Södermanland, hade låtit ett företag från södra Sverige göra en radonsanering. Efteråt visade en radonmätning att radonhalten hade stigit till över 4000 Bq/m3 trots stora investeringar. Hyresgästen sade då upp sig och flyttade ut, värden gick nu dessutom miste om hyresintäkter. Ägaren kontaktade då oss och beställde en radonbesiktning med efterföljande radonsanering för att lösa problemet. Först karterades med spårfilm och vi kunde tydligt se att källaren mycket riktigt hade skyhöga värden, högre än innan saneringen, när vi gick igenom vår radonmätning.

Med hjälp av fläktar, hade firman man först anlitat, försökt att skapa ett undertryck i källaren. Vad de inte räknat med, var att undertrycket i övre plan steg när de sög ner luft därifrån till källaren. Returluften togs från marken, via ytterväggarna som var byggda i sten, tegel och betong. Den radonbesiktning vi gjorde, visade att stora mängder radon och toron vällde in längs med ytterväggarna i mellanplan.

Efter radonbesiktningen presenterade vi vår analys med ett åtgärdsförslag för en radonsanering. Denna antogs direkt. Vi tätade hål i golv och väggar och monterade undertrycksventilation för att suga i utrymmet mellan de olika väggarna. Installationen som det andra företaget hade gjort, demonterades. Efter vår radonsanering var radonhalten nere under 100 Bq/m3.

Är det dags för en radonsanering? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonsanering!